Dokumentation av den moderna stålindustrin

  Ringverk 10, Ovako Hofors. Foto: Lars Möller
 
Ringverk 10.
Foto Lars Möller 2010


Hur dokumenteras dagens processindustri? I Gästrikland finns en obruten tradition av järnhantering under 2000 år. Länsmuseet Gävleborg arbetar sedan många år tillbaka med järnhanteringens historia och miljöer under varumärket Järnriket Gästrikland. Historien har vi järnkoll på, men vilken historia formas idag?

Järn- och stålindustrins tidiga produktionsmiljöer, som träkolshyttor och hamrar, är förhållandevis väl dokumenterade. Detta gäller även 1800-talets anläggningar som exempelvis bessemer- och martinverk. Men vad vet vi om det tidiga 2000-talets produktionsanläggningar och tillverkningsteknik?

Länsmuseet Gävleborg har i bred samverkan med branschorganisationer, näringsliv och samhälle reflekterat över vilken kunskap vi egentligen lämnar efter oss till framtida generationer när det gäller samtidens produktionsanläggningar. Vilka minnen och berättelser kommer att finnas kvar och vad kommer att saknas? Hur ser framtidens kulturarv från nutidens processindustri ut?


En pilotstudie

För att ta reda på hur näringsliv och museer kan samverka för att dokumentera dagens produktionsanläggningar har Länsmuseet Gävleborg genomfört en pilotstudie i samverkan med stålindustriföretaget Ovako Hofors i Gästrikland, branschorganisationen Jernkontoret, Tekniska museet, Riksantikvarieämbetet, Hofors kommun, Hofors hembygdsförening och IF Metall. Under perioden 2008–2011 har vi tillsammans utarbetat metoder och genomfört en omfattande dokumentation av stålproduktionen vid Ovako Hofors. Hofors var intressant som objekt eftersom det där finns en lång tradition av järnhantering (se vidare www.jarnriket.com) och samhället Hofors har vuxit upp kring bruket.

Syftet med pilotstudien har varit att:
- Utprova metoder för dokumentation av moderna industrianläggningar med särskild inriktning på produktionsutrustning och tillverkningsprocesser.
- Finna former för samverkan mellan näringslivet och museer/kulturmiljövård i fråga om dokumentation av industrianläggningar i drift.
- Visa på att rutiner för dokumentation och arkivering av företagens dokumentationsmaterial behövs för att fånga historia som annars försvinner.


Boken "Nedslag i verket" 

Inriktningen på dokumentationen var den tekniska utrustningen och tillverkningsprocesserna i verket – från stål till valsade rör och ringar, som är brukets huvudprodukter. Dokumentationen har samlats i boken ”NEDSLAG I VERKET. Dokumentation av modern stålindustri – exemplet Ovako-Hofors”. Det är en omfattande text- och bilddokumentation om 180 sidor som är tänkt att vara en utgångspunkt för att ta fram en handbok i dokumentation av modern processindustri.


En utställning

Som ytterligare ett resultat av studien har Länsmuseet Gävleborg producerat utställningen ”NEDSLAG I VERKET. Ovako Hofors – en modern stålindustri”. Här får besökarna en inblick i produktionsmiljön på Ovako Hofors och dagens ståltillverkning – morgondagens historia. Vad döljer sig bakom väggarna på en modern stålindustri? Hur fungerar en stålindustri idag? Hur har en av länets största arbetsplatser skapats?
Utställningen har visats på länsmuseet och är nu placerad på Hofors Hembygdsgård.


Dokumentationshandbok 

Med pilotstudien "Nedslag i verket" som grund har nu även boken "Industridokumentation – Hur och varför?" färdigställts. Boken är producerad av Länsmuseet Gävleborg, Jernkontoret, Tekniska museet, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för näringslivshistoria och Skogsindustrierna i samverkan.

Här kan du ladda ned boken i pdf-format: Industridokumentation – Hur och varför? (6 Mb)

Vill du köpa någon av böckerna?
Kontakta museibutiken:

butiken@xlm.se